Edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost čine pojedinačno ili skupno usmjereni edukacijsko-rehabilitacijski postupci te mjere utemeljene na načelima i spoznajama edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i prakse. Obuhvaća: rano otkrivanje i intervenciju, timsku dijagnostiku, procjenu potreba za podrškom, izradu individualiziranih programa poticanja, osobno usmjerenih i obiteljski usmjerenih planova podrške, procjenu profesionalnih interesa i sposobnosti, promicanje prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja, kao i osoba s invaliditetom u zajednici, edukacijsko-rehabilitacijske individualne i/ili grupne postupke i programe, odgojno-obrazovni rad s djecom s većim teškoćama u razvoju, koordinaciju podrške u različitim sustavima u svrhu zastupanja, upućivanje i praćenje korisnika, edukacijsko-rehabilitacijsku superviziju, savjetovanje, suradnju, timski rad.

Edukacijsko-rehabilitacijski (individualni i/ili grupni) postupci i programi

bazična perceptivno-motorička stimulacija;
poticanje perceptivno-motoričkog razvoja;
rehabilitacija igrom;
poticanje senzorne integracije;
rehabilitacija putem pokreta;
primijenjena analiza ponašanja;
strukturirani programi s vizualnom podrškom;
sustavi augmentativne i alternativne komunikacije;
kognitivne strategije učenja;
tehnike individualnog i grupnog poučavanja;
poticanje razvoja kognitivnih, praktičnih i socijalnih kompetencija;
poticanje harmoničnih odnosa s vršnjacima;
poticanje osobnog i socijalnog razvoja u grupi;
poticanje razvoja prirodnog kruga podrške;
modeli osobno i obiteljski usmjerenog planiranja podrške;
tranzicijski programi.

NN, 124/11