Naš tim - Marina Grgić

Marina Grgićmag.rehab.educ.

Marina Grgić

Rođena je 1988. godine u Osijeku. Diplomirala je na Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu 2014. godine i stekla zvanje magistre edukacijske rehabilitacije. Tijekom studentskih dana radila je kao asistent u vrtiću te pružala pomoć u učenju djeci s posebnim potrebama u okviru projekta Plavog telefona. Volontirala je u različitim centrima, bolnicama i ostalim ustanovama koji se bave djecom s teškoćama u razvoju.

Nakon diplome zapošljava se u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“. Kontinuirano sudjeluje na stručnim skupovima, radionicama i edukacijama. Poseban interes pokazuje za senzornu integraciju, bazično perceptivno-motoričku stimulaciju te područje oralno-motoričke stimlacije.