Priprema za školu

Edukacijsko - rehabilitacijska priprema djeteta za polazak u školu

U okviru edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti veliki značaj pridaje se poticanju razvoja kognitivnih, praktičnih i socijalnih kompetencija značajnih za funkcioniranje djeteta u školi. Zadaci edukacijskog rehabilitatora koji radi s djecom starijeg predškolskog uzrasta jesu pripremiti ih za što uspješnije funkcioniranje i integraciju u redovni školski sustav. To se prvenstveno odnosi na usvajanje i razvoj predvještina čitanja i pisanje te predmatematičkih sposobnosti, ali i postizanje potrebite intelektualne, emocionalne i socijalne zrelosti.

Razvoj predčitalačkih i čitalačkih vještina zahtijeva intenzivno poticanje i razvijanje čitavog niza mentalnih procesa kako bi dijete bilo spremno savladati tehniku čitanja te čitajući usvajati nove sadržaje.

Razvoj predvještina potrebitih za pisanje odnosi se na čitav set aktivnosti koje se jednim imenom nazivaju grafomotoričke vještine. Pojam „grafomotorika“ u konačnici podrazumijeva držanje olovke i pisanje. No, kako bi došli do tog krajnjeg cilja potrebno je kod djeteta razviti finu motoriku šake i prstiju te nizom različitih edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka osigurati vještine bez kojih pisanje nije moguće.

Od izuzetnog je značaja kod djeteta predškolskog uzrasta utjecati na razvoj predmatematičkih sposobnosti koje će mu omogućiti svladavanje matematičkih sadržaja prilikom polaska u školu.

z navedenoga može se zaključiti koliki je spktar različitih vještina i sposobnosti potrebito razvijati kako bi dijete pri polasku u školu usvojilo čitanje, pisanje i matematičke sadržaje koji su baza za daljnji odgojno-obrazovni rad u školi.

Pored toga, posao edukacijskog rehabilitatora je i dostizanje odgovarajućeg stupnja emocionalne i socijalne zrelosti starijeg predškolskog djeteta, ali i praktičnih kompetencija neophodnih za boravak u školi i svakodnevno funkcioniranje. Razvoj pažnje, pamćenja, koncentracije i mišljenja također je u domeni rada edukacijskog rehabilitatora s djecom predškolske dobi.

mr.sc. Maja Radoš-Bučma, dipl.def.